ترمیم موضعی شبکه فاضلاب استان مازندران

ترمیم موضعی شبکه فاضلاب

ترمیم موضعی شبکه فاضلاب به روش CIPP برای خطوط ۲۰۰ میلیمتر در حال بهره برداری- آب و فاضلاب استان مازندران