شستشو و ویدئومتری شبکه اصلی فاضلاب شهر اصفهان

ویدئو متری

در این پروژه 75 کیلومتر از خطوط اصلی شبکه فاضلاب شهر اصفهان به صورت کامل ویدئو متری و پس از بررسی توسط مهندسین شرکت بصورت آنالیز کامل به کارفرما تحویل داده شد.

شستشو

شستشوی بیش از 80 کیلومتر خطوط اصلی شبکه فاضلاب شهر اصفهان به صورت شبانه روزی توسط 3 شیفت کاری انجام گردید.