نمونه‌کار

اصفهان منطقه ۲ پالایشگاه شهرداری

لایروبی، رفع انسداد و ویدئومتری سیستم جمع آوری آب های سطحی تونل البرز

ویدئومتری خطوط فرعی شبکه فاضلاب کرج

شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه سیمانی (با الویت شبکه اصلی) سطح شهر قم

انسداد، انحراف، شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب اصفهان

ترمیم موضعی شبکه فاضلاب مازندران

شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه فاضلاب بابلسر

ترمیم موضعی شبکه فاضلاب استان مازندران

شستشو و ویدئومتری شبکه اصلی فاضلاب شهر اصفهان