شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه فاضلاب بابلسر

ویدئو متری

شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه فاضلاب به قطر ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر شهر بابلسر

شستشو

شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه فاضلاب به قطر ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر شهر بابلسر.