ترمیم موضعی شبکه فاضلاب مازندران

ویدئو متری

ترمیم موضعی به شبکه فاضلاب به روش CIPP خطوط ۴۰۰ میلیمتر-آب و فاضلاب استان مازندران

شستشو

ترمیم موضعی به شبکه فاضلاب به روش CIPP خطوط ۴۰۰ میلیمتر-آب و فاضلاب استان مازندران