انسداد، انحراف، شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب اصفهان

رفع انسداد

نسداد، انحراف، شستشو و ویدئومتری خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه فاضلاب کلانشهر اصفهان

رفع انحراف

نسداد، انحراف، شستشو و ویدئومتری خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه فاضلاب کلانشهر اصفهان