اصفهان منطقه ۲ پالایشگاه شهرداری

ویدئو متری

اصفهان منطقه ۲ پالایشگاه شهرداری

شستشو

شستشو، لایروبی و ویدئومتری شبکه فاضلاب به قطر ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر شهر بابلسر.